Flexpay

Do more than you ever have with cash, now that’s more power to you.

Šomiša tšhelete ya gago ka mokgwa o e tlago direla tše dintši go feta ge o ka be o e swere seatleng sa gago.
Yenza okuningi ukudlula nanini ngemali, lokho kukunikeza amandla engeziwe.

PicknPay, Checkers, Shoprite and Boxer

From these stores you can withdraw cash at a lower cost than from an ATM.

PicknPay, Checkers, Shoprite, Boxer - o ka kgona go ntšha tšhelete ka theko e fase go feta ya ge o šomiša ATM.

PicknPay, Checkers, Shoprite nakwa Boxer – Kulezitolo ungakhipha imali ngezindleko eziphansi kwezokusebenzisa i-ATM.

You will get SMS notifications

That will let you know what you have in your account to spend.

O tla hwetša boitsebišo ka di-SMS bja gore go šetše bokae akhaontong ya gago yeo o ka e dirišago.

Uzothola i-SMS ezokwazisa ngemali onayo kwikhawundi yakho ongayisebenzisa.

Maatla a go tšea sephetho, maatla a tokologo

Flexpay e fana ka tirilo ye bonolo, ye bolokegilego le ye maatla ya go diriša mokgwa wa go banka ka mogala wa thekeng. Tšea kgato go tsena lefaseng la go itšeela sephetho ka tokologo ka go banka go latela mokgwa wa go banka ka mogala wa thekeng.

Amandla okwenza noma yini, amandla enkululeko

I-Flexpay ikunikeza indlela elula, elondekile futhi enamandla yokusebenzisa ibhange ngoma-khalekhukhwini. Zitholele indlela entsha yokwenza yoma yini nenkululeko yokusebenzisa ibhange kumakhalekhukhwini wakho kanye.

Buy pre-paid electricity, airtime and data from wherever you are.

Go reka motlakase wa prepaid, moya le data kae goba kae o tla be o le gona.
Thenga ugesi, i-airtime ne-data nomaphi lapho ukhona.

Access quick balance enquiries.

Go lebelela ga bonolo le ka potlako balanse ya gago.
Hlola ibhalansi ngokushesha.

View your card fees to see exactly what you were charged for.

Go lebelela ditefo tša karata ya gago go bona gore o lefeletšeng karateng ya gago.
Bheka izindleko zekhadi lakho ukuze ubone inani olikhokhayo ngokuqondile.

Block your card if you suspect fraud or suspicious activity.

Go emiša karata ya gago gagolo ge o belaela gore go ka ba le bohwirihwiri ka karata ya gago.
Vala ikhadi lakho lapho usola ukuthi kunobugebengu noma ukweba okuqhubekayo.

Add beneficiaries allowing you to easily transfer them money.

Go tsenya baamogedi – e le go go dumelela go romela tšhelete go baamogedi ba gago.
Faka imininingwane yalabo ofuna ukubakhokhela imali – uzokwazi ukuthumela imali kalula.

Get statements.

Go hwetša setatamente.

Thola izitatimende.

How to register for mobile banking

It’s very easy to set up mobile banking on your Flexpay card.
Indlela yokubhalisela ukusebenzisa ibhange ngomakhalekhukhwini
Kulula ukuhlela ukusebenzisa ibhange ngomakhalekhukhwini ngekhadi lakho le-Flexpay.
Tsela ya go ingwadiša
Go bonolo gagolo go diriša founu ya gago go banka ka karata ya Flexpay.
Add your cellphone number to your account by calling the call centre.

Tsenya nomoro ya gago ya mogala go tšhupaletlotlo (akhaonto) la gago ka go founela dikantoro tša rena.

Faka inombolo yakho kamakhalekhukhwini ekhadini lakho ngokushayela isentha yezokuxhumana.

Dial *120*1135# from your cellphone and simply follow the prompts that explain step-by-step how to set up your Flexpay mobile banking.

Tobetša *120*1135# mo founung ya gago mme o sale morago ditaelo tše hlalošang ka boripana go o thuša go thoma go banka ka founu ya gago mo go Flexpay.

Shayela u *120*1135# kumakhalekhukhwini wakho futhi ulandele iziqondiso ezichaza kahle indlela yokuhlela ukusebenzisa ibhange ngomakhalekhukhwini nge- Flexpay.