Flexpay

Never share your pin with anyone and don’t write it down.

Never, ever share your pin or card details with anyone, in person, online or over the phone, no matter how trustworthy they may seem.
O se ke wa bontšha motho nomoro ya gago ya sephiri.

Tšela ye bolokegilego ke go e bea ka hlogong ya gago. Ge motho a ka tseba nomoro ya gago ya sephiri go ka ba bonolo gore ba utšwetšhelete ya gago.

i-pin yakho iyimfihlo kuwe.

Ungatsheli muntu i-pin yakho noma imininingwane yekhadi, ngomlomo, kwiinthanethi noma ngocingo, kungakhathaliseki ukuthi ubonakala ethembeke kangakanani lowo muntu.

It’s important to be aware when using an ATM, even one in a secure mall.

Mo go tša ATM

Go bohlokwa go hlokomela ge o šomiša ATM, le ge e le ka lebenkeleng o bonagala e bolokegile.

Eziphathelene ne-ATM

Kubalulekile ukuqapha lapho usebenzisa i-ATM, ngisho nase-mall elondekile.

Never accept help from strangers, even if they are friendly.

Le ka mohla o se ke wa dumelela batho bao o sa ba tsebego gore ba go thuše, gaešita le ge ba bonagala ba na le bogwera.

Ungalwamukeli usizo lwabantu ongabazi, ngisho nalapho bebonisa ubungane.

Always cover your PIN

when punching it in; criminals are always on the lookout for ways to see what numbers make up your pin.

Ka mehla šireletša nomoro ya gago

ya sephiri ge o e tobetša; mahodu ba phela ba lebeletše ditsela tša go utšwa nomoro ya gago ya sephiri.

Vikela i-pin yakho.

ngaso sonke isikhathi lapho uyishaya; izigebengu zilokhu zicinga indlela yokutholisisa i-pin yakho.

Always report.

At all times report a lost or stolen card immediately.

Pegelo ya ka mehla.

Ka mehla bega ge karata ya gago e timetše goba e utšwitšwe.

Kubike ngasosonke sikhathi.

Ngaso sonke isikhathi bika ngokushesha ikhadi elilahlekile  noma elitshotshiwe.

Stop your card by calling

011 207 1600

Our call centre is open 24/7.

Kgaotša go dirišwa ga karata ya gago ka go leletša go

011 207 1600

. Call centre ya rena e bula 24/7.
Vala ikhadi lakho ngokushayela ku-

011 207 1600

Isikhungo sethu sokuxhumana sihlale sivuliwe 24/7.

It’s important to only use a secure website.

That’s a website that starts with https and not simply http.

Go bohlokwa go diriša sebaka sa marang-rang se bolokegilego.

Seo ke sebaka sa marang-rng sa https esego http.

Kubabalulekile ukuthi usebenzise iwebhusayithi elondekile.

Okuwukuthi iwebhusayithi eqala ngo-https hayi ngo-http kuphela.

Lost card

Replacing a lost card is easy. All you need to do is tell your employer or whoever gave your card to you, and they will arrange a new card for you.

Karate e lahlegilego?

Go hwetša karata e nngwe go bonolo. Seo o swanetšego go se dira ke gore o botše mothwadi wa gago goba motho le ge e le ofe yo a go neilego karata, ba tla rulaganya gore o hwetše karata e mpsha.

Ulahle ikhadi?

Kulula ukuthola elinye ikhadi uma kwenzeka lilahleka. Okumelwe ukwenze ukwaziswa umqhashi wakho noma yimuphi okunikeze ikhadi ekuqaleni, ngakho bazokwenzela ikhadi elisha.

We are here to help you.

any questions, big or small, contact our call centre on:

011 207 1600

Save this number to your phone,  we’re available 24/7.

Re mona go thuša.

Ge o na le dipotšišo, tše bonolo goba tše thata, lokologa go re founela go 011 207 1600. Boloka nomoro ena mo founung a gago, re gona go o thuša bošego le mosegare.

Silapha ukuzise sikusize.

Noma yimiphi imibuzo onayo, emikhulu noma emincane, shayela isentha yethu yezokuxhumana ku-011 207 1600. Seyiva lenombolo kumakhalekhukhwini wakho, siyatholakala 24/7.